^Догори

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Бухович Микола Павлович

byhovich

Авторизація на сайті

Медіа-світ Березнівської ЦСПШБ

zspshb

Погода

Статистика

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ ДО БЕРЕЗНІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

1. Загальні положення

Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу робочі групи з числа педагогічних працівників розробляють Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними і затверджуються директором навчального закладу та погодженням з відповідним органом управління освітою.

У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 


 

2.Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошують не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії. До складу комісії залучається практичний психолог. Головою комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі у конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 6 класу гімназії.

2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. Діти-сироти, діти, позбавленні батьківського піклування, діти-інваліди зараховуються до гімназії за результатами співбесіди.


 

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи) проводяться з навчальних предметів, відповідно до профілів навчання, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо). Адміністрація наказом по гімназії визначає чисельність приймальної та предметної комісії, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6-го класу гімназії (що відповідає 10-му класу основної школи), проводяться з навчальних предметів відповідно до профілів навчання, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування – у тому числі комп'ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами, захист творчих робіт тощо.) Адміністрація наказом по гімназії визначає чисельність приймальної та предметних комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше трьох з урахуванням співбесіди.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація наказом по гімназії самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

3.4. Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.5. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання відповідно до профілів навчання розробляє приймальна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічною службою управлінням освіти, молоді та спорту РДА та затверджує директор гімназії за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту РДА.

3.6. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються предметними кафедрами та затверджуються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту РДА. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.7. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.8. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.9. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.10. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів. Формул, малюнків, схем, розв'язування задач тощо.)

3.11. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуш із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігають у методичному кабінеті протягом року.

3.13. Результати конкурсних випробувань у тому числі співбесіди оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.15. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляються до протоколу максимальна кількість балів.

3.16. Учні-випускники 5-их класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.17. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.12 – 3.13, допускаються проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.18. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.19. Діти, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.


 

4. Порядок зарахування

4.1.Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей проводиться на протязі 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, паспорта, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту РДА. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районного відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6.Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільненні місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7.Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в закладі. 


 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання Правил конкурсного приймання дітей до гімназії.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до гімназії, за його результатами покладається на управління освіти, молоді та спорту РДА.

5.3. При порушенні навчальним закладом Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів. вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та правил конкурсного приймання дітей до Березнівської гімназії рішенням управління освіти, молоді та спорту РДА результати конкурсу визнаються недійсними. У такому випадку управління освіти, молоді та спорту РДА організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.